Regulamin

Regulamin sprzedaży biletów na szkolenie „Rentowna nieruchomość”

§ 1 Definicje
1. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej Użytkownikowi prawo do udziału w szkoleniu.
2. Organizator – Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1
3. Uczestnik – każda osoba korzystająca z serwisu na stronie https://akademiamieszkanicznika.pl, https://crm.mieszkanicznik.org.pl oraz https://akademia.mieszkanicznik.org.pl/.

§ 2 Zasady Ogólne
1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące sprzedaży Biletów z wykorzystaniem serwisu na https://akademiamieszkanicznika.pl, https://crm.mieszkanicznik.org.pl oraz https://akademia.mieszkanicznik.org.pl/.
2. Uczestnik korzystający z serwisu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
3. Organizator sprzedaje Bilety na szkolenie poprzez serwisy internetowe wymienione w pkt. 1.
4. Przed zakupem Biletu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora na stronach https://akademiamieszkanicznika.pl, https://crm.mieszkanicznik.org.pl oraz https://akademia.mieszkanicznik.org.pl
5. Właściciel lub zarządca obiektu, w którym odbędzie się szkolenie, może określić zasady korzystania z obiektu. W takich przypadkach obowiązują one uczestników przebywających na terenie obiektu. Zasady korzystania z obiektu będą udostępniane na stronie internetowej obiektu.

§ 3 Zamówienie Biletu
1. W celu zakupu biletów Uczestnik powinien uzupełnić dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
a) imię i nazwisko;
b) nazwa firmy (jeżeli użytkownik chce otrzymać fakturę);
c) adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj;
d) kontaktowy numer telefonu
e) adres e-mail oraz wyrażenie wymaganych zgód.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych lub za zmianę danych w serwisie przez Uczestnika, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdy Uczestnik zauważy błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Organizatorem.
3. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na szkolenie.
4. Bilet uprawnia do wejścia na szkolenie przez cały czas jego trwania.
5. Kwota należności wynikająca z zamówienia powinna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po złożeniu zamówienia biletu poprzez system płatności on-line dostępny na stronie serwisu rezerwacji.
6. Biletem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu jest wiadomość e-mail wysłana przez system rezerwacyjny Organizatora.
7. Nieopłacenie zamówienia jest traktowane jako odstąpienie Uczestnika od umowy i takie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
8. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z punktem 6 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwość złożenia nowego zamówienia. W takim przypadku Organizator nie może zagwarantować, że wybrane Bilety będą wciąż dostępne i będą w tej samej cenie.
9. W przypadku, gdy Uczestnik chce uzyskać fakturę za zakupiony Bilet, winien w procesie składania zamówienia wypełnić prawidłowo wszystkie pola niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury publikowane w formularzu rezerwacyjnym. Jeżeli Uczestnik nie wypełni
wspomnianych pól, może w terminie siedmiu dni od dnia dokonania płatności wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury na adres skrzynki elektronicznej: akademia@mieszkanicznik.org.pl.
10. Organizator jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:
a) Uczestnik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;
b) Uczestnik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży;
c) Uczestnik wykorzystał nie przysługujący mu kod rabatowy
11. W przypadku zakupu Biletu obejmującego nagranie video ze szkolenia, bądź zakupu samego nagrania video ze szkolenia, Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nagranie będzie udostępnione przez Organizatora w terminie do 45 dni po terminie szkolenia.

§ 4 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu szkolenia, zwrot pieniędzy za Bilety
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji na więcej niż 14 dni przed terminem szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej kwoty za Bilet. Po tym terminie zwrot kwoty za bilet, nawet na podstawie pisemnej rezygnacji, nie będzie przysługiwał. Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie uprawnia Uczestnika do zwrotu kwoty za Bilet.
2. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 1 powyżej oraz w przypadku odwołania szkolenia z równoczesnym nie wskazaniem innego terminu szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia z równoczesnym nie wskazaniem innego terminu szkolenia, Uczestnik będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu kwoty należności, zgodnie z postanowieniami
3. Uczestnikowi przysługuje prawo wskazania innej osoby na swoje miejsce.
4. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca szkolenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
5. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania informacji koniecznych do dokonania zwrotu na adres e-mail: akademia@mieszkanicznik.org.pl
6. Wnioski o zwrot kwoty za Bilety na odwołane szkolenie przyjmowane są przez Organizatora w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia odwołania szkolenia, wyłącznie za pośrednictwem adresu: akademia@mieszkanicznik.org.pl
7. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się poprzez system płatności, przez który została zrealizowana płatność za szkolenie niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w punkcie 4 powyżej.

§ 5 Odpowiedzialność
1. Jeżeli szkolenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń szkolenie zostanie przeniesione na inny termin.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora z równoczesnym nie przeniesieniem go na inny termin, Organizator zobowiązany jest do zwrotu kwoty należności za Bilet.
3. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za wysłanie wiadomości z informacjami dot. zamówienia lub odwołanego szkolenia na niewłaściwy adres e-mail, jeśli dane zostały błędnie podane przez Uczestnika.
4. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną drugiej stronie, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkodę w postaci: utraty przychodu lub zysku, utraty korzyści, utraty powiązań biznesowych, utraty zakładanych oszczędności lub utraty danych.
5. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek składane przez uczestników i mówców występujących na szkoleniu oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania.
6. Organizator nie udziela gwarancji w jakiejkolwiek postaci odnośnie efektów udziału Uczestnika w szkoleniu oraz wykorzystywania przez niego materiałów w jakiejkolwiek sferze życia prywatnego lub gospodarczego.

§ 6 Własność intelektualna
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku ze szkoleniem są i pozostają własnością Organizatora i ewentualnie prelegentów.
2. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Uczestnikowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Organizatora lub osób trzecich.
3. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu szkolenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

§ 7 Oświadczenia i inne postanowienia
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały zapisy regulaminu serwisu mieszkanicznik.org.pl, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów.
2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
3. W razie sporów z Uczestnikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd arbitrażowy działający przy Stowarzyszeniu Mieszkanicznik.
4. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem powinna być kierowana na adresy wskazane w Regulaminie i formularzu zamówienia.
5. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.
6. Przed złożeniem zamówienia Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i formularza zamówienia oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i nieścisłości Uczestnik przed złożeniem zamówienia powinien zwrócić się do Organizatora w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez niego w Regulaminie zmian.
7. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel szkolenia.

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Napisz lub zdzwoń do nas

Magda Pszczółkowska
telefon: 731-400-813
email: akademia@mieszkanicznik.org.pl