Regulamin

Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Klikając przycisk „Zarejestruj” akceptujesz Regulamin. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Usługodawca – Akademia Mieszkanicznika będąca częścią Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik", 01-145 Warszawa, ul. Al. Solidarności 72/5, NIP 7252057285.
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Narzędzie internetowe – system dostępny poprzez Internet, działający pod adresem https://akademia.mieszkanicznik.org.pl/, umożliwiający świadczenie Usługi.
 4. Treści - szkolenia online/kursy online publikowane przy użyciu Narzędzie internetowego.
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Narzędzia internetowego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Umowa – dokument o świadczeniu Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą.
 8. Osoba fizyczna – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.
 9. Użytkownik – Firma lub Osoba fizyczna, która korzysta z Usług udostępnianych przez Akademię Mieszkanicznika na mocy niniejszego Regulaminu.
 10. Student - osoba, która zakupiła Treści.
 11. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Użytkownika, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by rozpocząć i kontynuować pracę w, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 12. Rejestracja – formularz elektroniczny, którego wypełnienie przez Użytkownika stanowi jeden z warunków korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Akademię Mieszkanicznika.
 13. Login – adres e-mail Użytkownika.
 14. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Narzędziu internetowym.
 15. Opłata miesięczna– miesięczne wynagrodzenie rozliczane w cyklu rocznym z tytułu przyznanego dostępu na okres jednego roku do materiałów video, w wysokości określonej na stronie https://panel.akademia.mieszkanicznik.org.pl/subscribe.
 16. Opłata jednorazowa – jednorazowe wynagrodzenie za dostęp przez okres jednego roku do konkretnego materiału video zakupionego na stronie sprzedażowej kursu.
 17. Oprogramowanie – autorskie skrypty w oparciu, o które działa Narzędzie internetowe, będące własnością Usługodawcy.
 18. Okres rozliczeniowy – okres świadczenia Usługi dostępu do materiałów video, za który należna jest Opłata określona na stronie https://panel.akademia.mieszkanicznik.org.pl/subscribe. Okres ten wynosi jeden rok kalendarzowy.
 19. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności.
 20. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Narzędziu internetowym.
 21. Cena – informacja podawana przy każdym produkcie ile kosztuje stały dostęp do materiału video na okres jednego roku opisany w Regulaminie, stanowiąca integralną część Umowy.
 22. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika.
 23. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail) wskazany podczas Rejestracji. Rodzaje i zakres usług
 24. Usługodawca świadczy usługi płatne.
 25. W ramach Usług płatnych Użytkownik, po dokonaniu rejestracji, ma możliwość wyłącznie do skorzystania z dostępu do pojedynczego pliku video lub wszystkich plików video określanego jako kurs/szkolenie. W skład danego szkolenia wchodzi: o niegraniczona możliwość oglądania wykupionego kursu/szkolenia o jeśli są dostępne, pobranie materiałów na dysk twardy komputera o korzystanie ze wsparcia supportu: akademia@mieszkanicznik.org.pl
 26. Materiał nie może w żadnej formie być pobrany na dysk twardy komputera z jedynie odtworzony za pomocą playera zamieszczonego na platformie VOD Akademii Mieszkanicznika
 27. Cena za Usługę została określona w Cenniku, dostępnym na stronie https://panel.akademia.mieszkanicznik.org.pl/subscribe.
 28. Zasady dotyczące Płatności zostały opisane w działach Płatności niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu
 29. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Akademię Mieszkanicznika poprzez: zamieszczenie informacji na stronie https:// https://akademia.mieszkanicznik.org.pl lub e-mail. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na Adres e-mail. Dalsze korzystanie z Narzędzia internetowego po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach będzie definitywnie uznawane za akceptację wszelkich zmian w Regulaminie. Zawieranie i rozwiązanie umowy
 30. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług o charakterze płatnym możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie, a także po dokonaniu rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Narzędziu internetowym jest także wyrażenie zgody przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcą, o których mowa w Dziale Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych. Łączne spełnienie warunków opisanych w niniejszym punkcie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie z Platformy VOD Akademii Mieszkanicznika.
 31. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach: o naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu o umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami o wykorzystywania przez Użytkownika Narzędzia internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem o kiedy uzna to za stosowne, bez konieczności podania konkretnej przyczyny.
 32. Rozwiązanie umowy przez Usługobiorcę może nastąpić w dowolnym momencie na adres akademia@mieszkanicznik.org.pl z adresu e-mail powiązanego z kontem.
 33. Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania treści Użytkownika i może usunąć Konto i treść natychmiast po rozwiązaniu Umowy. Płatności
 34. Wielkość opłat została określona w Cenniku, dostępnym na stronie https://panel.akademia.mieszkanicznik.org.pl/subscribe
 35. Usługobiorca ma możliwość opłacenia dostępu, o którym mowa w rozdziale Rodzaje i zakres usług, przy pomocy systemu płatności on-line (płatności kartami procesowane są przez t-pay).
 36. Opłaty wnoszone są z góry za rok dostępu do oglądania materiałów video.
 37. Okres rozliczeniowy kończy się w dniu poprzedzającym datę, która odpowiada dacie rozpoczęcia korzystania z przyznanego dostępu przez Usługobiorcę.
 38. Usługobiorca zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub debetowej za całość należnych opłat w danym Okresie Rozliczeniowym. Jednocześnie Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.
 39. Wynagrodzenie za każdy kolejny Okres Rozliczeniowy będzie pobierane automatycznie, do momentu rezygnacji z rocznej subskrypcji przez Użytkownika.
 40. Rezygnacja może odbyć się w dowolnym momencie poprzez samodzielne odpięcie karty kredytowej lub debetowej z panelu administracyjnego.
 41. Po zaksięgowaniu płatności, Usługobiorca otrzyma fakturę VAT pocztą elektroniczną na wskazany adres.
 42. W przypadku niewniesienia Opłaty przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości oglądania danych materiałów video.
 43. Usługobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy i wystąpienia o zwrot poniesionej opłaty transakcyjnej w ramach 30 dni gwarancji zadowolenia liczonych od momentu dokonania zakupu i płatności za pomocą serwisu tpay.
 44. Opłata transakcyjna, której wielkość została określona w Cenniku, dostępnym na stronie https://panel.akademia.mieszkanicznik.org.pl/subscribe nie podlega zwrotowi dla Usługobiorcy w przypadku minięcia terminu 30 dni gwarancji satysfakcji. Zmiany Cennika
 45. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Akademię Mieszkanicznika poprzez: zamieszczenie informacji na stronie https://akademia.mieszkanicznik.org.pl/ lub e-mail. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na Adres e-mail. Dalsze korzystanie z Narzędzia internetowego po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach będzie definitywnie uznawane za akceptację wszelkich zmian w Cenniku. Reklamacje
 46. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: akademi@mieszkanicznik.org.pl.
 47. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 48. Polityka prywatności Akademii Mieszkanicznika wyjaśnia jakie i w jakim celu Dane Osobowe są zbierane i kto jest ich Administratorem.
 49. Usługodawca, w związku z przetwarzaniem powierzonych mu przez Użytkownika danych osobowych korzysta z usług Amazon Web Services, Inc. w zakresie hostowania usług typu cloud, w zakres których wchodzi Amazon EC2 do utrzymywania warstwy aplikacji oraz warstwy persistence, Amazon CloudFront jako Content Delivery Network, Amazon SES do obsługi wiadomości transakcyjnych, na co Użytkownik wyraża zgodę. Prawo do publikowanych treści
 50. Właścicielem treści opublikowanych za pośrednictwem Narzędzie internetowego jest Usługobiorca.
 51. Poprzez publikację treści Użytkownik udziela pozwolenia Akademii Mieszkanicznika na ich udostępnianie, ale nie pozbywa się do nich żadnych praw własności. Odpowiedzialność za prawa autorskie
 52. Akademia Mieszkanicznika szanuje własność intelektualną innych. Dlatego niezwłocznie rozpatrzy i zbada zawiadomienia o domniemanym naruszeniu oraz podejmie odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Zawiadomienia należy składać na adres: akademia@miezkanicznik.org.pl.
 53. Usługodawca uniemożliwi dostęp do Narzędzia internetowego dla Użytkowników, będącymi wielokrotnymi sprawcami naruszenia. Żaden zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany. Wyłączenie z odpowiedzialności
 54. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z witryny internetowej i jej zawartości ponosi całkowicie na własne ryzyko.
 55. Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym między innymi gwarancji nienaruszania praw własności intelektualnej, innych praw własności oraz w odniesieniu do ważności informacji lub treści.
 56. Ponadto Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji za dokładność, rzetelność, kompletność i aktualność treści opublikowanych za pomocą Narzędzia internetowego.